นพ.กนกพล ประเสริฐวิทย์

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ( เกียรตินิยมอันดับ 1 )

วุฒิบัตรสาขา โสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

  • ออกตรวจ : วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 17.00 - 20.00 น.