พญ.ภูษณี กนกศิลป์

แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วุฒิบัตร กุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

วุฒิบัตร อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด สถาบันสุภภาพเด็กแห่งชาติ มหาราชินี

  • วันออกตรวจ : วันเสาร์ - วันอาทิตย์ 08.00 - 17.00 น. ( บางวัน )
  • วันออกตรวจ : วันเสาร์ - วันอาทิตย์ 17.00 - 08.00 น. ( บางวัน )