รับโล่รางวัล "สตรีนักบริหารดีเด่น" สาขาสตรีนักบริหารภาคเอกชนดีเด่น

ดร.อรุณี ฉัตรไพฑูรย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเอกอุดร / รองประธานกรรมการบริษัท อุดรพัฒนา (1994) จำกัด ได้รับโล่รางวัล "สตรีนักบริหารดีเด่น" สาขาสตรีนักบริหารภาคเอกชนดีเด่น จากท่านสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ณ โรงแรมมิราเคิล แกรด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพ ในวันสตรีสากล 8 มีนาคม 2566