ตรวจติดตามประเมินคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการมาตรฐานตรวจสุขภาพคนหางานที่จะไปทำงานต่างประเทศ

ดร.อรุณี ฉัตรไพฑูรย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเอกอุดร (แถวนั่งคนกลาง) ให้เกียรติกล่าวเปิดการตรวจติดตามประเมินคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการมาตรฐานตรวจสุขภาพคนหางานที่จะไปทำงานต่างประเทศ โดยมีนายสวาท อุดมศรี นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ รพ.สมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน (แถวนั่งคนที่ 3 จากขวา) และนายเตชินท์ วิชาศรี นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ รพ.สมเด็จพระยุพราชบ้านดุง (แถวนั่งคนที่ 1 จากขวา) ผู้ตรวจติดตาม ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 4 โรงพยาบาลเอกอุดร เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566