คณะกรรมการศาลเจ้าปู่-ย่าอุดรธานี คณะสิงโต มังกร อวยพรตรุษจีน โรงพยาบาลเอกอุดร

วันชิวสี่ วันที่ 4 ของเทศกาลตรุษจีน เป็นวันรับเจ้า รับความเป็นศิริมงคล คณะกรรมการศาลเจ้าปู่-ย่าอุดรธานี คณะสิงโต มังกร อวยพรตรุษจีน โรงพยาบาลเอกอุดร ขอให้มีแต่ความโชคดี ตลอดปีตลอดไปเทอญ
“ชิวสี่” แบบ “New Normal”