โครงการ “ศาลแรงงานเคลื่อนที่ศาลแรงงานเคลื่อนที่”ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2566 ศาลแรงงานภาค 4 จัดโครงการศาลแรงงานเคลื่อนที่ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิตามกฎหมายแรงงาน กิจกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องคดี ให้คำปรึกษา ร่างคำฟ้อง และรับฟ้องคดีแรงงานให้แก่คู่ความและประชาชน โดย นายสุรวุฒิ เชาวลิต อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 4 มอบหมายให้นายประสิทธิ์ ดวงตะวงษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแรงงานภาค ๔ บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิตามกฎหมายแรงงาน อีกทั้งยังได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก โดยนายวิเศษ ทองใบ นิติกรชำนาญการ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานีบรรยายให้ความรู้เรื่องกฎหมายคุ้มครองแรงงานตามพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 พร้อมด้วยข้าราชการศาลแรงงานภาค 4 ออกให้บริการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้อง และให้คำปรึกษาคดีแรงงานแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ณ โรงแรมการิน อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ศาลแรงงานภาค 4 จัดโครงการโครงการ “ศาลแรงงานเคลื่อนที่ศาลแรงงานเคลื่อนที่”ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566 ณ โรงแรมการิน อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี


Recent Posts
ถวายลานคอนกรีตเสริมเหล็ก วัดนิโรธพิมพาราม สาขาวัดนาหลวง ถวายลานคอนกรีตเสริมเหล็ก วัดนิโรธพิมพาราม สาขาวัดนาหลวง
สัมนาหลักสูตรมาตรฐานสากลด้านการท่องเที่ยวสำหรับสถานพยาบาล (GHA) สัมนาหลักสูตรมาตรฐานสากลด้านการท่องเที่ยวสำหรับสถานพยาบาล (GHA)
ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
โครงการจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ “แบ่งปันน้ำใจช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส” โครงการจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ “แบ่งปันน้ำใจช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส”
สนับสนุนการจัดพิมพ์วารสารศาลแรงงานภาค 4 สนับสนุนการจัดพิมพ์วารสารศาลแรงงานภาค 4
โครงการ “141 ปี วันศาลยุติธรรม” จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ณ ศาลแรงงานภาค 4 โครงการ “141 ปี วันศาลยุติธรรม” จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ณ ศาลแรงงานภาค 4
โรงพยาบาลเอกอุดรได้รับรางวัลโรงพยาบาลคุณธรรม โรงพยาบาลเอกอุดรได้รับรางวัลโรงพยาบาลคุณธรรม
แสดงความยินดี รับโล่รางวัล แสดงความยินดี รับโล่รางวัล "สตรีนักบริหารดีเด่น" สาขาสตรีนักบริหารภาคเอกชนดีเด่น
ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ของโรงพยาบาลเอกอุดร ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ของโรงพยาบาลเอกอุดร
โครงการอบรมการปฐมพยาบาล CPR และการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บเบื้องต้น โครงการอบรมการปฐมพยาบาล CPR และการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บเบื้องต้น