รับเกียรติบัตร “เชิดชู 100 คน 100 ปี ราชภัฏอุดรธานี”