แผนกห้องปฏิบัติการ

ให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฎิบัติการด้วยเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ที่ทันสมัย เพื่อให้ผลตรวจวิเคราะห์มีความถูกต้อง แม่นยำ ทันเวลาที่กำหนด มีคุณภาพได้มาตรฐานตามวิชาชีพ โดยมีนักเทคนิคการแพทย์ประจำตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมให้บริการจัดหาโลหิตที่เพียงพอและปลอดภัย เป็นที่พึงพอใจของผู้มารับบริการ

ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฎิบัติการตรวจสุขภาพคนงานที่จะไปทำงานต่างประเทศตามมาตรฐานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ (LA) สำหรับห้องปฎิบัติการทางการแพทย์ จากสภาเทคนิคการแพทย์

ผู้ป่วยนอกหรือผู้ป่วยทั่วไป เก็บสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วยที่ห้องเจาะเลือดชั้น 2 ตามรายการที่แพทย์สั่งจากแผนกที่ส่งตรวจ และส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฎิบัติ ณ ห้องปฎิบัติการชั้น 3

ผู้ป่วยในและผู้ป่วยฉุกเฉิน รับและตรวจสอบสิ่งส่งตรวจพร้อมใบรายการส่งตรวจจากแผนกที่ส่งตรวจ และดำเนินการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฎิบัติการทันที

ตรวจสุขภาพทั่วไปและตรวจสุขภาพไปทำงานต่างประเทศ เก็บสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วยที่ห้องเจาะเลือดชั้น 2 ตามโปรแกรมตรวจสุขภาพที่ลูกค้าต้องการ และตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฎิบัติการณ์ ห้องปฎิบัติการชั้น 3 ทันที