เปิดบริการรับผู้ป่วยที่ต้องการพักรักษาในโรงพยาบาล โดยแบ่งการให้บริการออกเป็น 3 ชั้น

ชั้น 5 เป็นชั้นที่ติดต่อกันสวนหย่อมที่กว้างขวางประกอบด้วยห้อง Royal Suite 1 ห้อง ห้อง VIP1-Premier Suite 4 ห้อง VIP2 8 ห้อง VIP3 9 ห้อง รวม 22 ห้อง ภายในบริเวณยังติดต่อกับแผนกทารกแรกเกิด

ชั้น 6 ประกอบด้วย Royal Suite 1 ห้อง VIP1-Premier Suite 4 ห้อง VIP3 22 ห้อง รวม 27 ห้อง

ชั้น 7 ประกอบด้วย Royal Suite 1 ห้อง VIP1-Premier Suite 4 ห้อง VIP3 22 ห้อง รวม 27 ห้อง

ผู้ป่วยใน ที่มีอายุตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป ด้านสูติ-นรีเวช ศัลยกรรม อายุรกรรม กุมารเวชกรรม ครอบคลุมทุกกลุ่มโรค ยกเว้น ผู้ป่วยที่มีภาวะทางจิตเวช ผู้ป่วยเคมีบำบัด

ให้บริการในการประเมิน วางแผนการดูแลรักษา การปฏิบัติการพยาบาล การวางแผนจำหน่าย รวมทั้งส่งเสริมการดูแลสุขภาพร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ เพื่อให้ผู้ป่วยหายจากการเจ็บป่วยหรือทุเลา สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติ, บรรเทาทุกข์ทางด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม, ป้องกันภาวะแทรกซ้อนต่างๆ,ฟื้นฟูและส่งเสริมสุขภาพด้านร่างกาย จิตใจและสังคม,ให้ความรู้เกี่ยวกับพยาธิสภาพและแนวทางการรักษา, ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลรักษาพยาบาล investigation ตามแนวทางการวางแผนการรักษาของแพทย์, แนะแนวทางการป้องกันโรคแก่ผู้ป่วยและญาติ, การให้ความรู้ก่อนกลับบ้าน,ร่วมวางแผนจำหน่าย

ญาติ ให้ข้อมูลและขอความเห็นในการตัดสินใจเกี่ยวกับการดูแลรักษาพยาบาล investigation ตามแนวทางการวางแผนการรักษาของแพทย์, ให้ความรู้เกี่ยวกับพยาธิสภาพและแนวทางการรักษา ตลอดจนการดูแลรักษาต่อเนื่องเมื่อกลับบ้าน, ร่วมวางแผนจำหน่าย

ลูกค้าภายใน การส่งต่อข้อมูลที่ถูกต้องและรวดเร็ว